PERSONALEPOLITIK

 

Herning Kirkes formål er:

 • at være en forkyndende og bekendende kristen kirke
 • at være et åbent og samlende fællesskab, præget af omsorg og engagement.
 • at være udadvendt og møde mennesker der, hvor de er.
 • at lægge vægt på videreførelse og fornyelse af kirkens mangfoldige arv og tradition bl.a. liturgisk og musikalsk.
 • at have fokus på nye måder at være kirke.  (ovennævnte formål er fra Visionsdagen i september 2009)


Definitioner:

        Medarbejdere:                                 Præster og de af MR ansatte.

        Kirkefunktionærer:                           De af MR ansatte.


Det er væsentligt for Herning Sogns Menighedsråd (MR), at medarbejderne befinder sig godt på arbejdet, og det er derfor MR´´s intention, at Herning sogn skal være en god arbejdsplads.

Menighedsrådet:           

 • ønsker at finde og fastholde de personer, der passer bedst til det enkelte job.
 • opslår stillinger i relevante medier.
 • ønsker at hjælpe nye medarbejdere til rette i jobbet, så de hurtigt falder til på arbejdspladsen.
 • ønsker, at medarbejderne skal føle sig trygge i ansættelsen.
 • er indstillet på at sørge for, at kirkefunktionærer videreuddannes gennem relevante kurser.
 • Ønsker et ideskabende miljø, hvor de kirkefunktionærer  kommer med forslag og ideer.
 • ønsker gennem MUS samtaler med kirkefunktionærer at skabe et godt samarbejde og  arbejdsklima.
 • ønsker gennem APV at medvirke til et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
 • ønsker, at evt. uoverensstemmelser, både mellem de enkelte medarbejdere og i relation til MR, løses gennem forhandling.
 • lægger vægt på, at medarbejderne er tilfredse på deres arbejdsplads og håber derfor på, at medarbejderne bliver i mange år.
 • Finder det derfor naturligt at markere jubilæer og evt. andre mærkedage inden for de givne rammer.

Ledelse:

Formelt ansvar:

                      Alt vedrørende kirkefunktionærer ansat af MR: Kontaktpersonen.

                      Alt vedrørende præster: Provsten.

Afklarende spørgsmål vedrørende  kirkefunktionærer:

Løn: Kassereren (Kordegn)

                      Klager, ændringsforslag: Kontaktpersonen – MR

                      Kurser/ansøgning om disse: Kontaktpersonen.

                      Kontaktperson: Har stedfortræder.

 

Ansættelsesprocedure for kirkefunktionærer:

Menighedsrådet kvitterer skriftligt ansøgerne for modtagelse af ansøgning.

Efter ansøgningsfristens udløb læser alle i MR samtlige ansøgninger, og den enkelte udtager de ansøgere, man ønsker til samtale.

Ud fra dette bestemmes, hvilke ansøgere, MR ønsker til samtale, og hvor lang tid, der skal afsættes til de enkelte ansøgere.

Ved ansættelsessamtalerne deltager alle medlemmer af  MR.

Menighedsrådet kan i hele ansættelsesproceduren indhente ekstern bistand.

Alternativt kan MR fra sag til sag udpege et mindre udvalg, som tager sig af jobsamtalerne.

Udvalgets indstilling forelægges MR til godkendelse.

Menighedsrådet giver ansøgerne skriftlig besked med begrundelse for afslag, når stillingen er besat.

 

Modtagelse af nyansatte.

Kontaktpersonen bør altid være til stede ved modtagelsen af en ny kirkefunktionær.

Hvis det er en nyoprettet stilling, som et udvalg har været involveret i, vil det være naturligt, at udvalget er repræsenteret ved modtagelsen.

Den nye kirkefunktionær  modtages af kollegaer og senere af menigheden ved en udvidet kirkekaffe.

I tilfælde, hvor en kirkefunktionær går af, er det den afgående, der modtager og sætter den nye ind i arbejdet, når det er relevant og muligt.

En afløser modtages af den, som vedkommende er afløser for.

Til hjælp for en ny medarbejder udarbejder den enkelte medarbejder en arbejdsbeskrivelse.

Afsked.

Ved fratrædelse tager menigheden afsked med kirkefunktionæren ved en udvidet kirkekaffe.

 

Gavepolitik fra MR.

Medarbejdere og medlemmer af MR modtager en gave i forbindelse med barsel, barnskonfirmation, bryllup, rund fødselsdag, jubilæum, sygdom og dødsfald.

Gratiale følges i henhold til cirkulære.

 

Sygdomspolitik

Ved sygdom melder kirkefunktionærer dette til kordegnkontoret. Hvis man har en afløser træffer man, hvis man er i stand til det, selv aftale med denne. Præsten melder sygdom til provsten ogkordegnkontoret.

Kordegnkontoret fører sygeliste.

Kontaktpersonen sørger for en buket eller lignende samt evt. besøg til langtidssygemeldte kirkefunktionærer.

Raskmelding skal ske til kordegn kontoret senest kl. 15 dagen før, kirkefunktionæren møder på arbejde igen.

Omsorgsperson: Der er udpeges en omsorgsperson i medarbejdergruppen, der er ansvarlig for kontakten til den syge.

 

Ferieplan

Kordegnen styrer, i samarbejde med kontaktpersonen, ferier og fridage for kirkefunktionærer. Præsterne meddeler ferie og fridage til kordegnen.

 

Psykisk arbejdsmiljøpolitik

Medarbejderne skal i det daglige være opmærksomme på hinanden.

Den, der bliver opmærksom på noget, tager ansvaret for, at der bliver taget hånd om problemet.

For at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, holder kontaktpersonen løbende kontakt med de ansatteog afholder et årligt medarbejderkursus med deltagelse

af medarbejderne. Eventuelt også med deltagelse af menighedsrådets medlemmer.

 

Samarbejdsproblemer

I tilfælde af samarbejdsproblemer mellem kirkefunktionærer er det vigtigt at gribe ind så tidligt som muligt både fra personalegruppen og fra MR.

Har man et problem med en kollega, tager man en samtale med vedkommende

Opdager man et samarbejdsproblem mellem kollegaer, tager man en samtale med de berørte.

Om nødvendigt indkalder kontaktpersonen til udredningssamtale/mægling.

Menighedsrådet vil være indstillet på at indkalde professionelle coaches, konfliktløsere.

Er konflikten mellem præst og kirkefunktionær, indkalder kontaktpersonen først til en udredningssamtale, derpå kontaktes provsten for at koordinere og

samle bestræbelserne på at udrede trådene.

Har problemet sammenhæng med arbejdsmiljø (psykisk eller fysisk) tages problemet op i forhold til sikkerhedsudvalget. Måske skal der laves en ny APV.

Har problemet sammenhæng med præstens arbejdsmiljø (psykisk eller fysisk) kontaktes Sikkerhedsgruppen for Herning Søndre Provstis præster (Provst

og sikkerhedsrepræsentant).

 

Opgavebestemt ledelse

Ansvar betyder her: hovedansvarlig for planlægning, gennemførelse og evaluering.

 

Kort oversigt:                                          Ansvar:

Vedr. gudstjenesterne:                              Den tjenstgørende præst

Vedr. koncerter i kirken:                           Førsteorganisten

Vedr. arrangementer i Kirkehuset:           Præster, kirke- og kulturmedarbejder, organist, udvalgsformand, MR

Vedr. ugentlige kalendermøde:                Kordegnen

 

Formel ledelse:

Kontaktperson er daglig leder for kordegne, kirketjener, organist og kirke -og kulturmedarbejderen.

Organist er daglig leder for andenorganisten.

Kordegnen er daglig leder for kordegnmedhjælper

Kirketjeneren er daglig leder for kirketjenerafløser og rengøringshjælp.

Præsterne er fri i deres embedsførelse, men forpligtet på et samvirke ifm. gudstjeneste planlægning mv. Daglig leder er formelt provsten.

 

Andet:

En præst er udnævnt som gejstligt tilsyn med kirke- og kulturmedarbejderen. Indebærer også tæt samarbejde og coaching.

Korudvalget er bestyrelse for Drengekoret og sparring for organisten.

Aktivitetsudvalget er også kirke- og kulturmedarbejder udvalg og sparring for kirke-og kulturmedarbejder.

 

Rygepolitik:

Rygning er forbudt i alle kirkens lokaler samt på pladsen foran Kirkehusets indgang.

Her vil der fortsat være en skoddeboks.

Der henvises til den nærmeste overdækning ved Kirkehusets sydfacade. Her vil der være skoddeboks

samt stort askebæger.

Konsekvens ved eventuel overtrædelse: Man vil få en påtale.

 

Alkoholpolitik:

Der kan serveres alkohol til specielle arrangementer, når en af præsterne siger god for det.

 

Debriefing: Der er mulighed for debriefing.

 

Mødestruktur:
 

MØDE

FREKVENS 

ANSVARLIG

DELTAGERE

Kalendermøde m.m Ugentligt Kordegn Medarbejdere
Medarbejdermøde Årligt Kontaktperson Medarbejdere
M;US-samtaler Årligt Kontaktperson Kordegn, organist, kirketjener, kirke- og kulturmedarbejder.
Gudstjeneste planlægning (Form og indhold) Halvårlig Sognepræst KBF Præster + organister
Kirke- og kulturmedarbejder- Præstemøde Ugentligt Gejstlig tilsyn for SM Præster + kirke- og kulturmedarbejder
Medarbejdere møde med MR på et menighedsrådsmøde. Årligt Kontaktperson kirkefunktionærer
Medarbejderkursus Årligt Kontaktperson Medarbejdere  og evt. menighedsrådets medlemmer
Studietur/ Nytårsfest Årligt Menighedsrådet Medarbejdere +MR

 

 

Vedtaget i Herning Sogns Menighedsråd den 12. april 2007.

Revideret og vedtaget i Herning Sogns Menighedsråd den 13. november 2008.

Ændringer i formålsbeskrivelsen vedtaget Herning Sogns Menighedsråd den 10. december 2009.

Revideret og vedtaget i Herning Sogns Menighedsråd d. 14 august 2014.


 • Herning Kirke
 • Kirkekontoret
  Østre Kirkevej 1
  7400 Herning